Nieuwsbrief juli 2020


Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk.
Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen? Meldt u dan via de link onderaan de nieuwsbrief aan. Zo blijft u altijd op de hoogte.
Kent u iemand met mogelijke interesse in mentorschap? Stuur deze nieuwsbrief dan door.


*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.
Nieuws vanuit bestuur
Mevr. José Appels (voorzitter) heeft te kennen gegeven dat ze wegens privé omstandigheden per 1 september 2020  gaat stoppen
bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant.Wij bedanken Jose hartelijk voor haar inzet tijdens haar periode als voorzitter en wensen haar veel geluk en
succes in de toekomst.

De vacature voor voorzitter ziet u hieronder.

Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant is een Stichting die als doel heeft: het werven en selecteren van vrijwillige
mentoren voor wilsonbekwame meerderjarige personen c.q. cliënten van instellingen voor zorg- en dienstverlening.
De Stichting biedt ondersteuning aan deze vrijwilligers middels deskundigheidsbevordering en coaching bij hun
werkzaamheden. De Stichting gaat contacten aan met o.a. de rechtbank, instellingen die werkzaam zijn in de zorg
en dienstverlening en cliëntenorganisaties in de regio die voor het realiseren van het doel van belang zijn en geeft
voorlichting over Mentorschap. De organisatie kenmerkt zich als vrijwilligersorganisatie, die staat voor een
professionele en kwalitatieve uitvoering van het mentorschap. Om haar doel te realiseren heeft de organisatie een
onbezoldigd bestuur, dat het beleid ontwikkelt en bepaalt, enkele bezoldigde medewerkers in de functie van coördinator,
om te zorgen voor de uitvoering en het steunen van het bestuur bij de bestuurstaken en een administratief medewerker
die zorg draagt voor een goede afwikkeling van de administratieve processen.
 
De Stichting zoekt op korte termijn een Voorzitter

Wat houdt de functie in?
• Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
• Volgt sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen
• Ziet toe op het in gang zetten, stimuleren en begeleiden van vernieuwingsprocessen.
• Is verantwoordelijk voor een goede coördinatie bij realisatie van de doelstellingen.
• Zit de vergaderingen voorTreedt op als bindende factor, onderhoudt contacten met bestuursleden en coördinatoren
en zorgt voor jaarlijkse evaluatie binnen het bestuur en met de coördinatoren.
• Ziet toe dat er aandacht is voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties met personen en
organisaties.
• Vertegenwoordigt bij officiële gelegenheden de organisatie. 

Wat vragen wij: 
• Een relevant actueel netwerk in (een deel van) het werkgebiedVoldoende energie en beschikbaarheid i.v.m. nodige
tijdsbesteding.
• Kennis van en/of affiniteit met de zorg of maatschappelijke dienstverlening is een pré.
• Probleemoplossend vermogen
• Besluitvaardig
• In teamverband kunnen werken maar ook kunnen delegeren
• Affiniteit met besturen van een maatschappelijke organisatie van vrijwilligers, met slechts enkele medewerkers in
loondienst.
• In staat zijn te relativerenInteger en transparant omgaan m.b.t. (neven)activiteiten, waardoor belangen van de
persoon niet op gespannen voet staan met die van de cliënten. 

Procedure:
Reageer met een motivatiebrief en CV naar Mentorschap Midden en Noordoost Brabant t.a.v.
Bart van den Nieuwenhuizen bartvdn56@icloud.com of naar
Angelique van Geenen angelique.vangeenen@brabantzorg.eu
Zij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen.

De vacature is geplaatst op LinkedIn, Facebook en op de website. Hebt u interesse of kent u iemand kijk dan op onze
website of stuur deze vacature door. Wilt u deze zoveel mogelijk delen!!!
https://mentorschap-mnobrabant.nl  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Update Project Samen zorgen voor goed mentorschap

Koplopergemeenten
In de achterliggende periode heeft mentorschap MNO, in het kader van het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’
de contacten met de koplopergemeenten weer aangetrokken. Deze gemeenten willen cliëntondersteuning versterken om
toegang tot passende zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren. Dit doen zij met ondersteuning van de organisatie
Movisie. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Voor onze
stichting is de aanpak van de koplopergemeenten belangrijk omdat ook mentorschap de aansluiting met deze inwoners zoekt.
In het bijzonder voor die inwoners die door een fysieke of verstandelijke beperking geen regie over hun eigen leven kunnen
voeren. Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor elke inwoner beschikbaar. Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de
verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet,
Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat zijn de mogelijkheden? Wat wordt van inwoners
zelf verwacht? Cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen.
Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral
mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en
ondersteuning. Inwoners met vragen en problemen kunnen terecht bij hun eigen gemeente.

Waarom is mentorschap zo belangrijk naast deze Cliëntondersteuning?
Veel mensen kunnen zelf geen beslissingen nemen over hun behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Dan is het
fijn dat iemand hen ondersteunt en goed vertegenwoordigt bij die beslissingen. Als Cliëntondersteuning in dit kader niet
meer toereikend is, is mentorschap bijna een vanzelfsprekende aanvulling in het proces. Onze mentoren worden benoemd
door de rechter en door stichting Mentorschap opgeleid om professioneel hun mannetje te staan en op te komen voor de
belangen van hun cliënten. Deze beschermingsmaatregel is vastgelegd in de wet.De komende tijd voeren we gesprekken
met de gemeenten over krachtenbundeling en samenwerking. De eerste reacties zijn veelbelovend. We kijken uit naar een
toekomst waar we samen nóg meer kunnen betekenen voor mensen die de extra steun goed kunnen gebruiken.

Wilt u meer weten over mentorschap en goede vertegenwoordig? Kijk dan op: www.mentorschap-mnobrabant.nl of 
www.goedvertegenwoordigd.nl
Voor informatie over het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ kunt u terecht bij projectleider Mireille Peemen
via mireille@mentorschap-mnobrabant.nl of 06-508 46 336.

Met vriendelijke groet,
Mireille Peemen
ProjectleiderSamen zorgen voor goed mentorschap 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner aan het woord
Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ)
OZOZ is een maatschap van Astrid Schut (Holthees) en Ellen van Steenveldt (Overlangel).
Wij zijn werkzaam als mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner in Noord-Oost Brabant, Noord-Limburg
en regio Nijmegen. Wij zijn op de hoogte van wet -en regelgeving op het gebied van de beleidsterreinen zorg, welzijn,
wonen, arbeid, inkomen en recht. Wij zijn lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een
Beperking (BCMB) en van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Wij staan geregistreerd in het
kwaliteitsregister voor mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners. Dat waarborgt dat wij ons vak beheersen en de
ontwikkelingen in het vak bijhouden. Wij hebben een groot regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele
ondersteuningsaanbod in de regio.Door onze ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen wij mensen met een zorg-
en of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in contact te brengen met de juiste instanties en het
uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen we door de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in
mogelijkheden en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.Wij hebben veelal te maken met dezelfde
doelgroep waar mentoren ook werkzaam voor zijn. Dit zijn vaak mensen met complexe problematiek waar zorg- en
ondersteuningsvragen gepaard gaan met gebrek aan ondersteuning of mantelzorg uit eigen netwerk. Dan kan mentorschap
uitkomst bieden en zullen wij hiernaar verwijzen.
 
Als mentor loop je tegen dezelfde complexiteit van wet- en regelgeving aan als cliënten zelf. Wij kunnen als
mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner ondersteunen in complexe situaties waarin het fijn is als er iemand onafhankelijk
mee kijkt en denkt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen. De contactgegevens van OZOZ zijn:
info@onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl
Tel: 06-53868683 en 06-23039906
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dag van de mentor
Op 29 oktober 2020 zal de jaarlijkse dag van de mentor weer gehouden worden.
Wij gaan in de eerstvolgende bestuursvergadering overleggen of we de Dag van de mentor wel of niet door laten gaan.
We hebben al reacties opgevraagd bij de mentoren. Deze zullen wij voorleggen aan het bestuur.
Na 28 augustus komen we hier op terug. 

Groetjes Sandra en Hester.
  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vakantie
Fijne vakantie - System Flex B.V.

Voor iedereen een fijne vakantie gewenst. 

 ZORG GOED VOOR JEZELF EN STAY SAFE! 
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
A: Lorskensstraat 1d, 5374 BC Schaijk
T: 0486-228902
E: info@mentorschapmnobrabant.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen?
Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen