Mentor worden?

Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Wat is een mentor?

De mentor draagt zorg voor de cliënt, bespreekt samen met de cliënt of deze goede verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding krijgt.

De mentor heeft de volgende taken:

  • Onderhouden van contacten met hulpverleners
  • Overleg voeren met de hulpverleners over de uitvoering van het zorgplan
  • Bewaken dat de cliënt zorg krijgt volgens het zorgplan
  • Overleg voeren met de financieel vertegenwoordiger over uitgaven die hij nodig vindt voor het welbevinden van de cliënt

Een mentor is nodig als:

  • iemand door lichamelijke- of psychische oorzaken niet meer in staat is de regie over zijn zorg te houden en een weloverwogen besluit te nemen over zijn behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.
  • iemand geen partner (echtgenoot, geregistreerd partnerschap, samenwonend), broer, zus of kind heeft die zijn belangen wil of kan behartigen;
  • binnen de familie onenigheid bestaat over de zorg of de behandeling.

Hoe word je mentor?

Mentor kunt u worden via de Stichting Mentorschap door u aan te melden als vrijwilliger. Na een eerste gesprek bieden wij de (kandidaat) mentor een cursus aan. Na gebleken geschiktheid stellen wij de (kandidaat) mentor voor aan de betrokkene waarvoor het mentorschap is aangevraagd. Na wederzijdse instemming wordt de aanvraag bij de kantonrechter ingediend. Die stelt de hoogte vast van de onkostenvergoeding aan de mentor.

Vrijwilligers

Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant heeft een pool van vrijwilligers die ingezet kunnen worden als mentor. Elke nieuwe kandidaat wordt in deze pool opgenomen. Regelmatig worden de openstaande aanvragen vergeleken met het aanbod, waarbij gekeken wordt naar criteria zoals: reisafstand, religieuze achtergrond, belangstelling, hobbies, enz. Na een kennismakingsperiode tussen de aanvrager en de kandidaat mentor wordt de aanvraag met het advies van de Stichting Mentorschap voorgelegd aan de kantonrechter.

Vergoedingen en kosten

Voor alle mentoren is een vergoeding beschikbaar, dit wordt verder toegelicht in het kennismakingsgesprek.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle vrijwilligers bij de stichting moeten een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden vergoed.

Opleiding

Mentoren volgen een (verplichte) introductiecursus, die bestaat uit vier bijeenkomsten.

De coördinator houdt contact met de mentoren en evalueert jaarlijks met hen. Mentoren kunnen een beroep doen op de coördinator bij vragen, voor overleg en als klankbord bij alles wat zij in de praktijk van hun mentorschap tegenkomen. Verder organiseren wij bijeenkomsten voor alle mentoren waarin onderwerpen aan bod komen die voor een mentor van belang kunnen zijn.

Jaarlijks organiseert Mentorschap Midden en Noordoost Brabant de Dag van de Mentor waar mentoren uit de regio elkaar kunnen ontmoeten en workshops kunnen volgen.

Aanmelden vrijwilliger

5 + 3 = ?

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant