Beeldbellen

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant gaat voor 50 thuiswonende cliënten tablets inzetten om de communicatie tussen hen en onze vrijwillig mentoren nog beter te laten verlopen. Zo kunnen cliënten en mentoren onderling ook op afstand door beeldbellen persoonlijk contact onderhouden over zaken rond zorg en behandeling. 

Samen met de organisatie GeneratieThuis, specialist in oplossingen rondom zorg, gaan we dit project uitrollen. De tablets worden geleverd door het bedrijf MemoryLane. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het ministerie. Met dit project kunnen we als stichting beeldbellen implementeren in onze dienstverlening.

Meer weten? 

Neem contact op met Mentorschap Midden en Noordoost Brabant: info@mentorschapmnobrabant.nl of met projectleider Mireille Peemen via mireille@mentorschap-mnobrabant.nl

GeneratieThuis biedt praktische instrumenten op het gebied van wonen en technologie. Zij geven creatieve invulling aan beleid ter ondersteuning van zelfstandig wonen en eigen regie in het leven.
Het Memory Lane ZorgScherm is een touchscreen dat kan worden bediend zonder enige technische kennis. Het ziet eruit als een mooie digitale fotolijst, maar het biedt talloze slimme functies gericht op zorg en persoonlijk contact tussen cliënt en hulpverleners.

Wat doet een mentor?

“Het is fijn om de ervaringen van anderen te horen.”

Ik wilde mentor worden van een man die ik goed ken. Door zijn begeleiders werd ik geattendeerd op mentorschap Midden- en Noordoost Brabant. Na een prettig gesprek met coördinator Hester van den Berg heb ik voor deze organisatie gekozen.

Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant zorgt voor een goede begeleiding en ondersteuning. Door de aangeboden cursussen en bijeenkomsten kan ik mijn kennis over relevante onderwerpen onderhouden en verder uitbreiden. Periodiek zijn er ook intervisie bijeenkomsten, waar je met andere mentoren casussen of zaken bespreekt waar je in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Het is fijn om de ervaringen van anderen te horen. Door de intervisie krijg je ook feedback op je handelen, waardoor je, indien nodig, je eigen handelen of visie kunt aanpassen.

Rien van Oort

Nieuwsbrief juli 2020


Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk.
Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen? Meldt u dan via de link onderaan de nieuwsbrief aan. Zo blijft u altijd op de hoogte.
Kent u iemand met mogelijke interesse in mentorschap? Stuur deze nieuwsbrief dan door.


*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.
Nieuws vanuit bestuur
Mevr. José Appels (voorzitter) heeft te kennen gegeven dat ze wegens privé omstandigheden per 1 september 2020  gaat stoppen
bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant.Wij bedanken Jose hartelijk voor haar inzet tijdens haar periode als voorzitter en wensen haar veel geluk en
succes in de toekomst.

De vacature voor voorzitter ziet u hieronder.

Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant is een Stichting die als doel heeft: het werven en selecteren van vrijwillige
mentoren voor wilsonbekwame meerderjarige personen c.q. cliënten van instellingen voor zorg- en dienstverlening.
De Stichting biedt ondersteuning aan deze vrijwilligers middels deskundigheidsbevordering en coaching bij hun
werkzaamheden. De Stichting gaat contacten aan met o.a. de rechtbank, instellingen die werkzaam zijn in de zorg
en dienstverlening en cliëntenorganisaties in de regio die voor het realiseren van het doel van belang zijn en geeft
voorlichting over Mentorschap. De organisatie kenmerkt zich als vrijwilligersorganisatie, die staat voor een
professionele en kwalitatieve uitvoering van het mentorschap. Om haar doel te realiseren heeft de organisatie een
onbezoldigd bestuur, dat het beleid ontwikkelt en bepaalt, enkele bezoldigde medewerkers in de functie van coördinator,
om te zorgen voor de uitvoering en het steunen van het bestuur bij de bestuurstaken en een administratief medewerker
die zorg draagt voor een goede afwikkeling van de administratieve processen.
 
De Stichting zoekt op korte termijn een Voorzitter

Wat houdt de functie in?
• Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
• Volgt sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen
• Ziet toe op het in gang zetten, stimuleren en begeleiden van vernieuwingsprocessen.
• Is verantwoordelijk voor een goede coördinatie bij realisatie van de doelstellingen.
• Zit de vergaderingen voorTreedt op als bindende factor, onderhoudt contacten met bestuursleden en coördinatoren
en zorgt voor jaarlijkse evaluatie binnen het bestuur en met de coördinatoren.
• Ziet toe dat er aandacht is voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties met personen en
organisaties.
• Vertegenwoordigt bij officiële gelegenheden de organisatie. 

Wat vragen wij: 
• Een relevant actueel netwerk in (een deel van) het werkgebiedVoldoende energie en beschikbaarheid i.v.m. nodige
tijdsbesteding.
• Kennis van en/of affiniteit met de zorg of maatschappelijke dienstverlening is een pré.
• Probleemoplossend vermogen
• Besluitvaardig
• In teamverband kunnen werken maar ook kunnen delegeren
• Affiniteit met besturen van een maatschappelijke organisatie van vrijwilligers, met slechts enkele medewerkers in
loondienst.
• In staat zijn te relativerenInteger en transparant omgaan m.b.t. (neven)activiteiten, waardoor belangen van de
persoon niet op gespannen voet staan met die van de cliënten. 

Procedure:
Reageer met een motivatiebrief en CV naar Mentorschap Midden en Noordoost Brabant t.a.v.
Bart van den Nieuwenhuizen bartvdn56@icloud.com of naar
Angelique van Geenen angelique.vangeenen@brabantzorg.eu
Zij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen.

De vacature is geplaatst op LinkedIn, Facebook en op de website. Hebt u interesse of kent u iemand kijk dan op onze
website of stuur deze vacature door. Wilt u deze zoveel mogelijk delen!!!
http://www.mentorschap-mnobrabant.nl  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Update Project Samen zorgen voor goed mentorschap

Koplopergemeenten
In de achterliggende periode heeft mentorschap MNO, in het kader van het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’
de contacten met de koplopergemeenten weer aangetrokken. Deze gemeenten willen cliëntondersteuning versterken om
toegang tot passende zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren. Dit doen zij met ondersteuning van de organisatie
Movisie. Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Voor onze
stichting is de aanpak van de koplopergemeenten belangrijk omdat ook mentorschap de aansluiting met deze inwoners zoekt.
In het bijzonder voor die inwoners die door een fysieke of verstandelijke beperking geen regie over hun eigen leven kunnen
voeren. Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor elke inwoner beschikbaar. Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de
verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet,
Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat zijn de mogelijkheden? Wat wordt van inwoners
zelf verwacht? Cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen.
Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral
mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en
ondersteuning. Inwoners met vragen en problemen kunnen terecht bij hun eigen gemeente.

Waarom is mentorschap zo belangrijk naast deze Cliëntondersteuning?
Veel mensen kunnen zelf geen beslissingen nemen over hun behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Dan is het
fijn dat iemand hen ondersteunt en goed vertegenwoordigt bij die beslissingen. Als Cliëntondersteuning in dit kader niet
meer toereikend is, is mentorschap bijna een vanzelfsprekende aanvulling in het proces. Onze mentoren worden benoemd
door de rechter en door stichting Mentorschap opgeleid om professioneel hun mannetje te staan en op te komen voor de
belangen van hun cliënten. Deze beschermingsmaatregel is vastgelegd in de wet.De komende tijd voeren we gesprekken
met de gemeenten over krachtenbundeling en samenwerking. De eerste reacties zijn veelbelovend. We kijken uit naar een
toekomst waar we samen nóg meer kunnen betekenen voor mensen die de extra steun goed kunnen gebruiken.

Wilt u meer weten over mentorschap en goede vertegenwoordig? Kijk dan op: www.mentorschap-mnobrabant.nl of 
www.goedvertegenwoordigd.nl
Voor informatie over het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ kunt u terecht bij projectleider Mireille Peemen
via mireille@mentorschap-mnobrabant.nl of 06-508 46 336.

Met vriendelijke groet,
Mireille Peemen
ProjectleiderSamen zorgen voor goed mentorschap 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Een mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner aan het woord
Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ)
OZOZ is een maatschap van Astrid Schut (Holthees) en Ellen van Steenveldt (Overlangel).
Wij zijn werkzaam als mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner in Noord-Oost Brabant, Noord-Limburg
en regio Nijmegen. Wij zijn op de hoogte van wet -en regelgeving op het gebied van de beleidsterreinen zorg, welzijn,
wonen, arbeid, inkomen en recht. Wij zijn lid van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een
Beperking (BCMB) en van de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM). Wij staan geregistreerd in het
kwaliteitsregister voor mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners. Dat waarborgt dat wij ons vak beheersen en de
ontwikkelingen in het vak bijhouden. Wij hebben een groot regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele
ondersteuningsaanbod in de regio.Door onze ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen wij mensen met een zorg-
en of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in contact te brengen met de juiste instanties en het
uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen we door de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in
mogelijkheden en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.Wij hebben veelal te maken met dezelfde
doelgroep waar mentoren ook werkzaam voor zijn. Dit zijn vaak mensen met complexe problematiek waar zorg- en
ondersteuningsvragen gepaard gaan met gebrek aan ondersteuning of mantelzorg uit eigen netwerk. Dan kan mentorschap
uitkomst bieden en zullen wij hiernaar verwijzen.
 
Als mentor loop je tegen dezelfde complexiteit van wet- en regelgeving aan als cliënten zelf. Wij kunnen als
mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner ondersteunen in complexe situaties waarin het fijn is als er iemand onafhankelijk
mee kijkt en denkt.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen. De contactgegevens van OZOZ zijn:
info@onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl
Tel: 06-53868683 en 06-23039906
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dag van de mentor
Op 29 oktober 2020 zal de jaarlijkse dag van de mentor weer gehouden worden.
Wij gaan in de eerstvolgende bestuursvergadering overleggen of we de Dag van de mentor wel of niet door laten gaan.
We hebben al reacties opgevraagd bij de mentoren. Deze zullen wij voorleggen aan het bestuur.
Na 28 augustus komen we hier op terug. 

Groetjes Sandra en Hester.
  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vakantie
Fijne vakantie - System Flex B.V.

Voor iedereen een fijne vakantie gewenst. 

 ZORG GOED VOOR JEZELF EN STAY SAFE! 
Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
A: Lorskensstraat 1d, 5374 BC Schaijk
T: 0486-228902
E: info@mentorschapmnobrabant.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen?
Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen
  

Bent u onze nieuwe voorzitter?

 Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant is een Stichting die als doel heeft: het werven en selecteren van vrijwillige mentoren voor wilsonbekwame meerderjarige personen c.q. cliënten van instellingen voor zorg- en dienstverlening. De Stichting biedt ondersteuning aan deze vrijwilligers middels deskundigheidsbevordering en coaching bij hun werkzaamheden. De Stichting gaat contacten aan met o.a. de rechtbank, instellingen die werkzaam zijn in de zorg en dienstverlening en cliëntenorganisaties in de regio die voor het realiseren van het doel van belang zijn en geeft voorlichting over Mentorschap. 

De organisatie kenmerkt zich als vrijwilligersorganisatie, die staat voor een professionele en kwalitatieve uitvoering van het mentorschap. Om haar doel te realiseren heeft de organisatie een onbezoldigd bestuur, dat het beleid ontwikkelt en bepaalt, enkele bezoldigde medewerkers in de functie van coördinator, om te zorgen voor de uitvoering en het steunen van het bestuur bij de bestuurstaken en een administratief medewerker die zorg draagt voor een goede afwikkeling van de administratieve processen. 

De Stichting zoekt op korte termijn een 

Voorzitter 

Wat houdt de functie in: 

 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 • Volgt sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen 
 • Ziet toe op het in gang zetten, stimuleren en begeleiden van vernieuwingsprocessen. 
 • Is verantwoordelijk voor een goede coördinatie bij realisatie van de doelstellingen. 
 • Zit de vergaderingen voor 
 • Treedt op als bindende factor, onderhoudt contacten met bestuursleden en coördinatoren en zorgt voor jaarlijkse evaluatie binnen het bestuur en met de coördinatoren. 
 • Ziet toe dat er aandacht is voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties met personen en organisaties. 
 • Vertegenwoordigt bij officiële gelegenheden de organisatie. 

Wat vragen wij: 

 • Een relevant actueel netwerk in (een deel van) het werkgebied 
 • Voldoende energie en beschikbaarheid i.v.m. nodige tijdsbesteding 
 • Kennis van en/of affiniteit met de zorg of maatschappelijke dienstverlening is een pré. 
 • Probleemoplossend vermogen 
 • Besluitvaardig 
 • In teamverband kunnen werken maar ook kunnen delegeren 
 • Affiniteit met besturen van een maatschappelijke organisatie van vrijwilligers, met slechts enkele medewerkers in loondienst. 
 • In staat zijn te relativeren 
 • Integer en transparant omgaan m.b.t. (neven)activiteiten, waardoor belangen van de persoon niet op gespannen voet staan met die van de cliënten. 

Procedure: Reageer met een motivatiebrief en CV naar Mentorschap Midden en Noordoost Brabant t.a.v. Bart van den Nieuwenhuizen bartvdn56@icloud.com of naar Angelique van Geenen angelique.vangeenen@brabantzorg.eu 

Zij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen. 

Project Samen zorgen voor goed mentorschap

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant zet zich met het project Samen zorgen voor goed mentorschap in voor de meest kwetsbare mensen uit onze maatschappij. Steeds meer gemeenten haken aan bij het project. Daar zijn we trots op en dankbaar voor!

Benieuwd naar wat het project inhoudt en wat we voor uw gemeente kunnen betekenen? De bijgaande informatiebrief vertelt u er meer over. Hieronder treft u de informatiebrief aan. Ook is deze te downloaden onderstaande link.

Natuurlijk zijn we te bereiken via de contactgegevens op onze website. In de informatiebrief treft u ook de persoonlijke contactgegevens aan van onze medewerkers.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informatiebrief Project ‘Samen Zorgen voor goed mentorschap’ 2020 – 2023

”Elke burger in Nederland wordt, wanneer zij/hij de regie over haar/zijn leven verliest, zodanig gesteund en vertegenwoordigd, dat optimaal wordt opgekomen voor zijn/haar welbevinden en mogelijkheden om aan de samenleving deel te (blijven) nemen en te (blijven) leven in de stijl waarin zij/hij dit gewend is en wenst”.

Missie Mentorschap Nederland

Mentorschap Nederland & Midden en Noordoost Brabant

Begin 2000 kwam in Nederland van verschillende kanten het signaal dat ondersteuning ontbrak voor mensen die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf belangrijke beslissingen te nemen en die daarvoor niet kunnen terugvallen op familieleden of kennissen. Daaruit ontstonden verschillende mentorschapinitiatieven. In Breda, Rotterdam en Noord-Holland werden stichtingen opgericht om mentoren te werven, te trainen en te koppelen aan cliënten. Samen concludeerden deze stichtingen dat mensen in heel Nederland beroep zouden moeten kunnen doen op een mentor.

2006 – 2011

Rond 2006 hebben de drie genoemde stichtingen hun initiatief gemeld bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie verstrekte subsidie om ook in de rest van Nederland mentorschapstichtingen op te richten. In 2007 hebben de stichtingen daarvoor de landelijke stichting Mentorschap Netwerk Nederland opgezet. Deze stichting stelde zich tot doel om in de periode 2007-2010 in heel Nederland stichtingen te starten die voorzien in mentorschap. Dat is eind 2010 een enorm succes gebleken. Om dit succes verder uit te breiden besloten de stichtingen samen verder te gaan en startten zij per 1 januari 2011 de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland.

2011 – 2019

Door de vergrijzing en de verschuivingen in de zorg blijft de komende jaren de groep cliënten die aanspraak maakt op mentorschap toenemen. Echter zijn nog te weinig mensen bekend met het bestaan van de maatregel mentorschap. Mentorschap Netwerk Nederland wil haar doelstelling daarom meer kracht bijzetten. 

2020 – 2023 Project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant is met nog twee andere stichtingen in het land aangewezen om het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ uit te rollen. Hiermee hoopt Mentorschap Nederland en haar stichtingen niet alleen eigen bekendheid, maar ook die van mentorschap als maatregel te vergroten om zo iedereen die het nodig heeft, te kunnen koppelen aan een mentor. In deze informatiebrief treft u informatie over mentorschap, het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ en de aanleiding van het project aan.

Mentorschap

Mentorschap is een vorm van (wettelijke) vertegenwoordiging, die sinds 1995 is vastgelegd in de wet. De mentor ondersteunt een cliënt die zelf als gevolg van een geestelijke of lichamelijke toestand niet goed in staat is zijn niet-financiële belangen te behartigen. Een mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Naast een mentor kan ook een gemachtigde of een naast familielid een cliënt ondersteunen.

De onderstaande figuur toont het veld van ondersteuners en vertegenwoordigers rondom zo’n kwetsbaar persoon. Mensen die niet in alle gevallen hun eigen beslissingen kunnen nemen, vallen grofweg uiteen in drie groepen: 

 • Mensen met dementie
 • Een verstandelijke beperking 
 • Niet aangeboren hersenletsel of psychiatrische problemen.

Jongvolwassenen die vanuit een residentiële jeugdzorg-instelling komen, vormen ook een groep die soms tijdelijk een mentor nodig heeft. Op hun 18e moeten zij op eigen benen staan. Dit blijkt in de praktijk soms lastig.

Een rechter kan een vertegenwoordiger benoemen die voor iemand mag beslissen als deze persoon daar in bepaalde situaties zelf niet goed toe in staat is. Als er geen door de rechter benoemde vertegenwoordiger is, kan een gevolmachtigde (schriftelijk vastgelegd) beslissen. Als die er ook niet is, mag naaste familie beslissingen nemen. De rechter kan een familielid tot mentor benoemen, een beroepsmentor of een mentor die dit als vrijwilliger doet.

Mentor vs. Cliëntondersteuner

Een mentor is geen onafhankelijk cliëntondersteuner, maar het werk van een mentor heeft wel raakvlakken met dat van de zogenaamde OCO.

In de hiernavolgende tabel is een aanzet te vinden voor overeenkomsten en verschillen tussen een mentor en een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Waarom is een projectaanpak juist nu belangrijk?  

Ter voorbereiding van het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ is er door het Ministerie VWS opdracht gegeven aan Bureau HHM om een QuickScan te maken ten behoeve van Mentorschap Nederland. Dit onderzoek gaf inzicht in een aantal belangrijke zaken die aanleiding zijn voor de start van het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’. Deze zaken zijn:

Langer thuis  

De tendens in de maatschappij en in overheidsbeleid is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als zij meer intensieve zorg, begeleiding en steun nodig hebben. Dit speelt zowel in de ouderenzorg, de GGZ als in de gehandicaptenzorg. Langer thuis wonen kan vaak via ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar ook vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Dit betekent automatisch voor mentorschap dat ook een groot deel van haar cliënten thuis woont. Voor een mentor betekent dit dat hij of zij vaker met partijen in het sociaal domein te maken heeft. Daarnaast zal de mentor met meer verschillende partijen te maken hebben, dan wanneer een cliënt in een instelling woont. En tenslotte komt er meer nadruk op de sociale component van mentorschap. Zo laat een recente evaluatie in het sociaal domein zien dat eenzaamheid bij oudere Wmo-gebruikers is toegenomen. Een en ander maakt het mentorschap met vrijwilligers meer gewenst, maar het stelt ook hogere eisen aan regievoering door mentor en cliënt en aan ondersteuning van deze mentoren door de Mentorschap Midden en Noordoost Brabant.

Versterking onafhankelijke cliënt ondersteuning

Het kabinet investeert deze kabinetsperiode €55 miljoen[1] in cliëntondersteuning. De essentie van cliëntondersteuning is dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bijstaat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een – voor veel mensen – complex stelsel én in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. Het extra geld is bedoeld om met gemeenten, zorgkantoren en alle andere betrokken partijen een impuls te geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Minister van VWS, Hugo de Jonge, pleit voor outreachende vormen van cliëntondersteuning. VWS ontwikkelt hiervoor met partijen uit het veld het programma ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning’ met de volgende vier actielijnen: 

 • Meer inzicht in de behoefte aan cliëntondersteuning; 
 • Cliëntondersteuning bij ‘de toegang’ tot zorg en steun organiseren; 
 • Bekendheid met en vindbaarheid van cliëntondersteuning verbeteren;
 • Deskundigheid en kwaliteit bevorderen, in het bijzonder om specifieke groepen beter bij te staan.  

Inmiddels voert VNG het project ‘Koplopers Cliëntondersteuning’ uit. In dit project werken koplopergemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Het Koploperproject faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Ook vervullen koplopergemeenten een ambassadeursrol in de regio. Koplopers kiezen zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die zij beter willen gaan bedienen. 

De gemeenten die in het bewerkingsgebied op dit moment koploper zijn, zijn: 

 • Bernheze
 • Boxtel
 • Gilze en Rijen (ABG)
 • Goirle
 • Hilvarenbeek
 • Loon op Zand
 • Meijerstad (Veghel, Sint-Oedenrode, Schijndel)
 • ‘s-Hertogenbosch
 • St. Michielsgestel
 • Tilburg
 • Waalwijk 

Nieuwe wet- en regelgeving WZD en WVGZZ 

Vanaf 1 januari 2020 trekken de wetten Wet Zorg & Dwang (Wzd) en Wet verplichte ggz (Wvggz) een sterke wissel op de vraag naar mentorschap en de groeiende vraag naar mentoren. Deze nieuwe wetten stellen regels voor situaties waarin onvrijwillige zorg geboden kan/moet worden. Ze houden onder andere in dat organisaties waar dit kan spelen, moeten zorgen dat hun cliënten goed vertegenwoordigd zijn. Ze moeten daartoe, als cliënten geen vertegenwoordiging hebben, mentorschap aanvragen. Dit is niet alleen van invloed op de vraag naar mentorschap maar ook op de aard en inhoud van de ‘nieuw’ rol. Van mentoren wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij het vaststellen van het zorgplan en dat ze meedenken over oplossingen om gedwongen behandeling te voorkomen. Ze moeten weten wat de cliëntvertrouwenspersoon voor hun cliënt – en henzelf – kan betekenen en hoe daarmee te overleggen. Voorts speelt dat mentorschap vaker zal worden aangevraagd in situaties dat cliënten dat zelf niet willen. 

Meer recht op zelfbeschikking, oog voor diversiteit ten aanzien van autonomie en zelfbeschikking  

In 2016 heeft Nederland “Ja” gezegd tegen het VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen. Een van de punten van het verdrag is dat mensen die niet zelfstandig besluiten kunnen nemen, ondersteund moeten worden en dat niet anderen voor hen beslissen zonder dat zij dat zelf willen (supported decisionmaking i.p.v. substituted judgement).   

In 2018 is het programma “Onbeperkt Meedoen” van start gegaan, om het verdrag te implementeren. In de tekst van het programma is opgenomen dat nader gekeken zal worden naar de regels voor Curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Deze maatregelen beperken immers het recht om zelf te beslissen. Het College van de Rechten van de Mens beveelt de regering aan alternatieven voor curatele te onderzoeken en, totdat er alternatieven zijn, vast te leggen dat de curator en bewindvoerder de cliënt zoveel mogelijk bij beslissingen betrekt. Daarbij is er de laatste tijd binnen en buiten Mentorschap Nederland en haar stichtingen steeds meer aandacht en oog voor diversiteit in waarden en wensen van mensen wat betreft zelfbeschikking en besluitvorming met steun van familie en vrienden (relationele autonomie). 

In alle gevallen moeten hun wil en voorkeuren gerespecteerd worden. De werkwijze van het mentorschap vanuit Mentorschap Nederland sluit hierop aan, hier is ruime ervaring in ontwikkeld. Het is van nut dat goede ervaringen worden gedeeld. En gevolgd moet worden of/en hoe de wettelijke regels aangepast gaan worden en of en hoe dit consequenties zal hebben. 

Het levenstestament    

Het is tegenwoordig mogelijk om het mentorschap vast te laten leggen in het levenstestament. Een belangrijk onderdeel van het levenstestament is de medische paragraaf. In dit onderdeel worden de wensen vastgelegd op medisch gebied, zoals de keuze wie de medische vertegenwoordiger wordt en daarmee aanspraakpunt voor artsen en zorginstellingen. Op deze manier houden mensen regie over hun eigen leven in een periode dat zij niet wilsbekwaam zijn/worden. Het levenstestament biedt mensen de gelegenheid dergelijke zaken vooraf te regelen en vast te leggen. Hierdoor voorkomen zij ook dat een rechter beslist wie de wettelijke vertegenwoordiger wordt zodra zij niet (meer) wilsbekwaam zijn. De verwachting is dat steeds meer mensen gebruik zullen maken van het levenstestament. 

Overige belangrijke ontwikkelingen

 • De demografische ontwikkelingen (groei van het aandeel 65+) zal toenemen; waardoor er meer druk op werving mentorschap zal ontstaan;
 • Er zal minder hulp te verwachten zijn vanuit eigen netwerk;
 • Er zal een toename zijn van mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee zal vaker situatie ontstaan dat ouders zorg niet meer op zich kunnen nemen;
 • De samenleving wordt complexer waardoor er eerder mentorale hulp en ondersteuning nodig zal zijn. 

Project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap

Met het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ haakt Mentorschap Midden en Noordoost Brabant aan op bovenvermelde ontwikkelingen. De Stichting wil, een ontwikkelingsslag maken, om slagvaardig, professioneel en goed verankerd in het zorglandschap en het gemeentelijk sociaal domein, het volgende decennium in te slaan. Naast de uitkomsten die uit de QuickScan kwamen zijn de volgende zaken tevens aanleiding voor het project: 

 • De vraag naar mentorschap is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het aantal mensen met een mentor is op landelijk niveau tussen eind 2010 en eind 2017 gegroeid van 40.000 tot (ruim) 70.000. Uitgaande dat de groei met eenzelfde trend voortzet, zullen eind 2023 ongeveer 100.000 mensen een mentor hebben. 
 • Daarentegen is de groei van het aantal mentoren afgelopen jaren gaan achterlopen op de groei van de vraag. In het bijzonder de relatieve onbekendheid rondom mentorschap zorgt voor een mismatch. Deze relatief onbekendheid is in het te vinden bij: 
  • Gemeenten en cliëntondersteuning
  • (Zorg)instanties 
  • Vrijwilligers 

Doelstellingen Project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’

 • Het bewerkstelligen van een zodanige groei van aantal mentoren, dat in de voorspelde/verwachte toenemende vraag kan worden voorzien. Vinden en binden is daarbij het adagium. Dus daar hoort ook de zorg voor een goede toerusting van mentoren bij. 
 •  
 • Het ontwikkelen van een netwerk met betrokkenen bij de cliëntenondersteuning zodat er een samenwerking en inbedding bij lokale werkers op het sociale domein ontstaat om cliënten op de best passende wijze van steun en vertegenwoordiging te voorzien. 
 •  
 • Het ontwikkelen van een netwerk bij gemeenten opdat de stichting een rol krijgt bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid met betrekking tot vertegenwoordiging en mentorschap en opdat de stichting afspraken kan maken met gemeenten over een redelijke kostenvergoeding voor haar nieuwe taken.   

Ons Projectteam

Het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ wordt aangestuurd door projectleider Mireille Peemen. Daarnaast zijn de twee coördinatoren dé vaste gezichten van Mentorschap Midden en Noordoost Brabant. Zij opereren vanuit het centrale kantoor in Schaijk maar zijn mobiel aanwezig in de gehele regio. 

Mocht u inzake het project meer willen weten?

Bel of mail dan s.v.p. met Mireille Peemen: 

06 – 5084 6336 mireille@mentorschap-mnobrabant.nl

_______________________________________________________

Heeft u praktische vragen over het mentorschap of wilt u mentorschap meteen inzetten?

Dan staan Hester en of Sandra direct voor u klaar met gepast advies en ondersteuning.

Den Bosch e.o. Hester van den Berg: 06 5127 0793 h.v.d.berg@mentorschapmnobrabant.nl

Tilburg e.o. Sandra Smout: 06 1345 6897 s.smout@mentorschapmnobrabant.nl

Samenwerken & krachten bundelen

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant is continu in gesprek met professionele partners om het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ nog meer kracht bij te zetten. Afgelopen week was het de beurt aan de mantelzorgmakelaars uit de regio. Samen hebben wij het gesprek gevoerd over hoe we onze krachten kunnen bundelen en over professionele samenwerking. 

Mantelzorgmakelaars zijn er voor mantelzorgers om te ondersteunen bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. Ook ondersteunen zij bij zaken die gaan over de combinatie van jouw baan en gelijkertijd de zorg voor je ouders of een andere hulpbehoevende. Want hoe houd je in dat geval het hoofd boven water? 

Mantelzorgermakelaars komen tijdens hun werkzaamheden vaak dezelfde vraagstukken en professionele partijen tegen. Kennismaken met elkaar was alleen daarom al uiterst zinvol. Vanuit de gesprekken hebben we mooie ideeën ontwikkeld om de krachten te bundelen en in de toekomst concreet samen te werken. Die initiatieven gaan we de komende tijd omzetten naar zinvolle projecten en activiteiten. Eén ervan is het opzetten van een informatiecarrousel in de regio zodat inwoners, vrijwilligers en zorgprofessionals nog gemakkelijker kennis met de mantelzorgmakelaars en Stichting Mentorschap kunnen maken. 

Ben jij 

 • Mantelzorgmakelaar? 
 • Cliëntondersteuner?  
 • Zorgprofessional?
 • Én wil je kennismaken, samenwerken of deelnemen aan onze activiteiten?

Óf

 • Ben jij een vrijwilliger en wil je werk doen met impact?

Mail ons dan even zodat we je kunnen informeren over onze aanpak en onze activiteiten in de regio. Ons mailadres is: projectgroep@mentorschap-mnobrabant.nl

Stageplaats met impact!

Nieuwsbrief mei 2020


Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen? Meldt u dan via de link onderaan de nieuwsbrief aan. Zo blijft u altijd op de hoogte. Kent u iemand met mogelijke interesse in mentorschap? Stuur deze nieuwsbrief dan door.
Nieuw bestuur 
Onze stichting heeft een geheel nieuw bestuur. Misschien heb je al kennis gemaakt met sommige bestuursleden. 
Zij stellen zich voor op de website van Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant die overigens geheel vernieuwd is en een mooie, professionele uitstraling heeft. 
Via deze link kunt u de website bezoeken. http://www.mentorschap-mnobrabant.nl  
  
Project Samen zorgen voor goed mentorschap.
Sinds 1 december 2019 zijn wij gestart met het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Het is een belangrijk project waar ook het ministerie van VWS belang aan hecht. Volgens onderzoek zullen er namelijk in 2023 landelijk 100.000 mentoren nodig zijn om de belangen te behartigen van mensen die niet goed in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen over behandeling, verpleging verzorging en begeleiding. Dat is een enorm aantal. Kortom, er is meer vraag naar mentoren en dus reden, of beter gezegd noodzaak, om aandacht te hebben voor:
1. De bekendheid rond mentorschap en met name voor het vrijwillig mentorschap.
2. Werving van mentoren.
3. Samenwerking met professionele partners, (zorg)instellingen en gemeenten in de regio.
Deze noodzakelijke aandachtspunten zijn daarom vertaald naar de drie doelen van het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Voor dit project is Mireille Peemen aangetrokken als projectleider. Zij buigt zich de komende drie jaar over de aanpak, naamsbekendheid, het netwerk en de samenwerking met professionele partijen, in het bijzonder binnen het sociale domein. 
Als u hierover meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Mireille. projectgroep@mentorschap-mnobrabant.nl of via telefoonnummer 06-50846336. 

Audit
Op 12 mei 2020 hebben we de jaarlijkse audit gehad. Deze is goed verlopen. Er zijn altijd wel aandachtspunten en deze willen we ook graag met jullie delen.
1: Het digitale dossier.
Er wordt geconstateerd dat het gebruik van het digitale dossier langzaam stijgt.  Het doel van het digitale dossier is dat er vast gelegd wordt wat je doet voor je cliënt. Jij weet wat je gedaan hebt maar stel dat je om een of andere reden stopt als mentor dan is het fijn als de opvolgend mentor terug kan lezen welke acties er zijn ondernomen. Deze kan dan verder gaan waar de andere mentor is gebleven.
2. Jaargesprekken met mentoren.
 Deze gaan wij weer plannen alleen gezien de corona hebben we een achterstand want er stonden er al een aantal gepland. Deze worden zodra het weer mag en kan opnieuw gepland. 
3. De jaarlijkse rapportage voor de rechtbank.
Tijdens het jaargesprek met de mentor is de jaarlijkse rapportage onderwerp van gesprek. Het is de bedoeling dat de mentoren het jaarverslag voor de rechtbank maken, dit bespreken tijdens het jaargesprek, vervolgens stuurt de coördinator deze door naar de rechtbank.
  
Dag van de mentor
Op 29 oktober 2020 zal de jaarlijkse dag van de mentor weer gehouden worden.
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie hier in grote getalen naar toe komen. Vorig jaar was het een erg leuke middag en avond. 
Voor wie ideeën heeft of het mee wil organiseren laat het weten aan ons. 
Sandra en Hester.
  
Huidige corona situatie
Door de corona perikelen mogen we geen bezoeken aan cliënten afleggen. Dit houdt in dat we geen kennismakingsgesprekken met nieuwe cliënten kunnen plannen en er ook geen nieuwe matches komen.
De aanvragen die nog bij de rechtbank liepen worden schriftelijk afgehandeld en als het mogelijk is wordt er telefonisch contact met de cliënt gevoerd of dat hij /zij akkoord is met het mentorschap. De aanvragen waar dit niet mogelijk bij is en de rechter meer duidelijkheid wil hebben moeten nog even geduld hebben tot we weer naar de rechtbank mogen voor rechtszittingen. 
Nu we geen fysieke contacten kunnen hebben zijn we bezig om de papieren dossiers te digitaliseren. En wat nog niet in Het Dossier staat wat betreft documenten deze worden dan meteen toegevoegd. Binnenkort is er dus geen papieren dossier meer. 

Vanaf 25 mei zijn er verschillende versoepelingen in gang gezet rondom de richtlijnen m.b.t. het coronavirus. 
Vanuit onze Stichting MNO Brabant hanteren wij nog steeds de richtlijnen zoals aangegeven bij het RIVM. Als je jouw cliënt weer wilt gaan bezoeken overleg altijd even met de cliënt zelf en met de eventuele zorgverleners. Bij elke instelling zijn de bezoekregelingen anders opgepakt. Houd jezelf aan deze regels.
Via onderstaande links kunnen jullie alle actuele informatie vinden met betrekking tot het coronavirus. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 ZORG GOED VOOR JEZELF EN STAY SAFE! 

Nieuwe kantoor
Vanaf 1 maart 2020 zijn we gevestigd in onze nieuwe kantoor waar volop ruimte is. We zijn hier erg blij mee en we hopen jullie hier snel een keer te zien.

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
A: Lorskensstraat 1d, 5374 BC Schaijk
T: 0486-228902
E: info@mentorschapmnobrabant.nl

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 


Copyright (C) 2020 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.


  

Jij bent van onschatbare waarde! Help je ons mee?

Ben jij of ken jij de mentor die wij zoeken?

Onze mentoren zijn onmisbaar voor onze cliënten. Zeker in deze bijzondere tijd. Cliënten hebben de steun harder nodig dan ooit tevoren. We zijn onze mentoren enorm dankbaar!

Ondanks alle maatregelen en beperkingen zijn wij dagelijks met passie en wilskracht onze stichting ook voor de toekomst vorm aan het geven. Mentorschap Midden en Noordoost Brabant staat namelijk voor een flinke opdracht. In 2023 verwachten we landelijk zo’n 100.00 nieuwe mentoren nodig te hebben. Mentoren die zich met hart en ziel inzetten voor kwetsbare mensen in onze maatschappij.

Om aan deze enorme vraag te voldoen zijn we gestart met het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap”. Met dit project beogen we een drietal doelen te halen:

 1. Meer naamsbekendheid van de stichting
 2. Meer werving van mentoren
 3. Meer samenwerking met professionele partners en gemeenten in de regio

Voor zowel de naamsbekendheid en de werving van nieuwe mentoren zouden we ook dolgraag een beroep doen op ieders individuele netwerk. Als we namelijk de krachten bundelen kunnen we sneller tot meer samenwerking komen met nieuwe mentoren. Bovendien kunnen kwetsbare mensen ons gemakkelijker vinden en een beroep doen op onze dienstverlening. 

Ludieke actie

Om nieuwe mentoren te bereiken hebben we een ludieke actie bedacht. Op ons kantoor in Schaijk liggen vanaf 25 mei 2020 ansichtkaarten klaar die je gratis mee kunt nemen. Ook kunnen we vanaf vandaag een pakketje kaarten naar jouw huisadres sturen als je dat prettiger vindt. De kaarten kun je vervolgens opsturen naar of weggeven aan familie, vrienden en bekenden. Ook mag je deze kaarten verspreiden bij bijvoorbeeld de supermarkt, apotheek of huisarts. We hebben er genoeg, dus schroom niet om nieuwe setjes aan te vragen. 

Lijkt het je wat om ons op deze manier te helpen?

Reageer dan alsjeblieft via mireille@mentorschap-mnobrabant.nl. Onze projectleider Mireille Peemen zal de pakketjes dan persoonlijk naar je toesturen. Of we leggen een pakketje speciaal voor jou klaar op ons kantoor in Schaijk aan de Lorskensstraat 1D. 

Super als je ons bij deze actie wilt helpen!