Over ons

Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Het ontstaan van de stichting

In 2008 tot begin 2010 is in dit deel van de provincie Noord Brabant onderzoek gedaan naar de behoefte, vorm en haalbaarheid van een mentorstichting. Ook werden netwerkbijeenkomsten gehouden waaraan vele zorginstellingen hebben deelgenomen, die daarin hun behoefte aan vrijwillige mentoren kenbaar hebben gemaakt. In die periode zijn ook de Stichtingen Mentorschap Midden Brabant (Tilburg) en Noord Oost Brabant (’s-Hertogenbosch) opgericht. Al snel ontstond de behoefte aan schaalvergroting en daarom werd in juni 2011 de huidige Stichting Midden Noord Oost Brabant (SMMNOB) opgericht, die een fusie is van beide genoemde stichtingen.

In het begin ontbrak het de nieuwe stichting aan voldoende financiële middelen, onder meer omdat het aantal mentorschappen in de beginperiode ontoereikend was om een coördinator aan te nemen. Een verzoek aan de grote zorginstellingen om de stichting door de opstartperiode heen te helpen werd ruimhartig gehonoreerd en snel kon de eerste beroepskracht (coördinator) worden aangenomen.

Kwaliteitskeurmerk

In 2012 verkreeg de stichting voor de eerste keer het kwaliteitskeurmerk. Elk jaar opnieuw wordt de stichting geauditeerd, door zowel het Landelijk Kwaliteitsbureau als door de landelijke stichting Mentorschap Nederland. Dit in opdracht van het Ministerie van Justitie. Tot nu toe heeft SMMNOB elk jaar opnieuw beide kwaliteitsonderzoeken met goed gevolg afgelegd. Als gevolg van een wetswijziging per 1 jan 2014 kan onze stichting voortaan ook als mentor worden benoemd.

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant