Project Samen zorgen voor goed Mentorschap

Sinds december 2019 is Mentorschap Midden en Noordoost Brabant gestart met het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Het is een belangrijk project waar ook het ministerie van VWS belang aan hecht. Volgens onderzoek zullen er namelijk in 2023 landelijk 100.000 mentoren nodig zijn om de belangen te behartigen van mensen die niet goed in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen over behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Dat is een enorm aantal.

Meestal behartigt een familielid dergelijke belangen, maar als zo’n familielid ontbreekt doet een mentor dat. De reden dat dit aantal zo toeneemt, komt onder andere door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wetten. Een korte opsomming van een paar belangrijke zaken:

  • De vergrijzing neemt toe en mensen wonen langer thuis.
  • Mensen hebben meer recht op zelfbeschikking;
  • Er komen voortdurend nieuwe wetten, zoals in 2020 de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Verplichte Gezondheidszorg (WVGZZ);
  • Mentorschap maakt een directe één-op- één-verbinding met cliëntondersteuning.  Er zijn steeds meer koplopergemeenten die cliëntondersteuning concreter op de kaart zetten. Mentorschap betekent versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Mentorschap zet zich ook in voor kwetsbare mensen met dementie. Veel gemeenten willen een dementievriendelijke gemeente zijn. Mentorschap MNO ondersteunt hen in deze ambitie;
  • Mentorschap kan via het levenstestament vastgelegd worden. Iedereen kan daardoor bij eventuele toekomstige wilsonbekwaamheid, vastleggen hoe zij de zorg zelf ingevuld willen zien.

Kortom, er is meer vraag naar mentoren en dus reden, of beter gezegd noodzaak, om aandacht te hebben voor:

  • De bekendheid rond mentorschap;
  • De samenwerking met gemeenten en (zorg)instellingen;
  • De extra effort voor het vinden & binden van mentoren.

Deze noodzakelijke aandachtspunten zijn daarom vertaald naar de drie doelen van het project “Samen zorgen voor goed mentorschap”. Voor dit project is Mireille Peemen aangetrokken als projectleider. Zij buigt zich de komende drie jaar over de aanpak, naamsbekendheid, het netwerk en de samenwerking met professionele partijen, in het bijzonder binnen het sociale domein. Voelt u zich vrij om contact met haar op te nemen. Graag komt ze bij uw organisatie langs om er meer over te vertellen.

Mireille Peemen / projectgroep@mentorschap-mnobrabant.nl / 06-50846336